1. Strona główna
 2. Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Velvet CARE sp. z o.o.

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Ochrony Danych Osobowych”, zwany dalej jako Polityką, reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę pod firmą Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, zwanej dalej Velvet CARE.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

§ 1. DEFINICJE.

 1. Polityka – niniejsza „Polityka Ochrony Danych Osobowych” obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku;
 2. Velvet CARE – spółka pod firmą Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, KluczeOsada 3, 32-310 Klucze;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Administrator – Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze;
 5. Pracownik – osoba zatrudniona w Velvet CARE na podstawie umowy o pracę,
 6. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna związana z Velvet CARE umową cywilnoprawną kształtującą wzajemne prawa i obowiązki stron w danym zakresie,
 7. Gość – osoba fizyczna niebędąca Pracownikiem, wchodząca na teren zakładu
  w Kluczach,
 8. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 9. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 10. zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 11. podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Velvet CARE;
 12. odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;
 13. zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 14. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W VELVET CARE.

 1. Administratorem danych osobowych Pracowników, Klientów oraz Gości, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Velvet CARE.
 2. Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych możliwy jest w szczególności na następujące sposoby:
  1) list polecony wysłany na adres Velvet CARE sp. z o.o., Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze,
  2) wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana na adres: dane.osobowe@velvetcare.pl.
 3. Velvet CARE realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności osób, których dane dotyczą, zapewnia, iż dochowuje wszelkiej staranności, aby dane osobowe tych osób były należycie zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją bądź dostępem osób trzecich.
 4. Velvet CARE pozyskał dane osobowe Pracowników w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy.
 5. W odniesieniu do konkretnego Pracownika, Velvet CARE przetwarza dane osobowe dotyczące tego Pracownika od chwili zawarcia z danym Pracownikiem Umowy o pracę.
 6. W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Velvet CARE stosuje następujące zasady:
  1) legalność – Velvet CARE przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem,
  2) celowość – Velvet CARE przetwarza dane osobowe tylko w wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu,
  3) bezpieczeństwo – Velvet CARE zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń danych osobowych, podejmując regularne działania kontrolne w tym zakresie,
  4) poszanowanie praw jednostki – Velvet CARE umożliwia Pracownikom wykonywanie ich uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a także uprawnienia te realizuje;
  5) adekwatność – Velvet CARE zapewnia, że przetwarza tylko takie dane osobowe, które są mu niezbędne dla osiągnięcia celu ich zbierania;
  6) merytoryczna poprawność – Velvet CARE w ustawowo określonym czasie, na wniosek Pracownika, dokonuje aktualizacji lub poprawiania przetwarzanych danych osobowych;
  7) ograniczenie przechowywania danych osobowych – Velvet CARE przechowuje dane osobowe swoich byłych Pracowników tylko przez okres niezbędny z punktu widzenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  8) przejrzystość – Velvet CARE deklaruje pełną gotowość i dyspozycyjność w celu uświadamiania Pracownikom wszelkich ryzyk, zasad, zabezpieczeń i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także wskazywania Pracownikom sposobów wykonywania ich praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem danych osobowych przez Velvet CARE;
  9) rozliczalność – Velvet CARE jest odpowiednio przygotowany do tego, aby w każdym momencie móc wykazać iż postępuje zgodnie z powyższymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 7. Velvet CARE przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach:
  1) w odniesieniu do Pracowników – w celach związanych z zatrudnieniem, ale także – na wyraźne życzenie danego Pracownika – również w innych celach, takich jak np.:
  a) potrącenie w imieniu Pracownika, z wynagrodzenia przysługującego danemu Pracownikowi, składki związanej z przynależnością danego pracownika do związku zawodowego,
  b) skorzystanie przez danego Pracownika ze świadczeń z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  c) skorzystanie przez danego Pracownika ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  d) wzięcie przez danego Pracownika udziału w programie motywacyjnym dla pracowników polecających kandydatów do pracy w Velvet CARE
  e) skorzystanie przez danego Pracownika z dodatkowych usług świadczonych przez osoby trzecie, jak np. ubezpieczenie, korzystanie z opieki medycznej, korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych itp.;
  2) w odniesieniu do Klientów – w celach związanych z należytym wykonaniem umów zawartych przez Velvet CARE z tymi Klientami;
  3) w odniesieniu do Gości – w celach związanych z zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie zakładu w Kluczach.
 8. Velvet CARE przechowuje dane osobowe przez okresy ustalone na podstawie poniższych kryteriów:
  1) w odniesieniu do Pracowników lub byłych Pracowników – przez okresy do jakich Velvet CARE zobowiązana jest przechowywać dane osobowe swoich byłych Pracowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  2) w odniesieniu do Klientów lub byłych Klientów – przez okres trwania umowy zawartej z danym Klientem, a także dłużej, do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń przysługujących Velvet CARE od Klientów lub byłych Klientów lub do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;
  3) w odniesieniu do Gości – do momentu zaspokojenia przez Gości wszystkich ewentualnych roszczeń, jakie mogą przysługiwać Velvet CARE od Gości (np. w przypadku spowodowania przez Gościa szkody po stronie Velvet CARE) lub do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;
  4) w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych – do chwili skutecznego cofnięcia tej zgody lub do chwili, kiedy ustanie cel ich przetwarzania.
 9. Velvet CARE przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek:
  1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
  2) jest to niezbędne w celu wykonania umowy zawartej przez Velvet CARE z osobą, której dane dotyczą,
  3) jest to niezbędne do wypełnienia przez Velvet CARE obowiązku prawnego ciążącego na Velvet CARE,
  4) jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
  5) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Velvet CARE lub osobę trzecią.
 10. Velvet CARE może ujawniać dane osobowe, które przetwarza pełniąc jednocześnie funkcję administratora, do osób trzecich wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione ze względu na pierwotny cel przetwarzania tych danych, a także gdy jednocześnie będzie to niezbędne z uwagi na treść umów zawartych przez Velvet CARE z tymi osobami trzecimi. W szczególności dane osobowe mogą być przez Velvet CARE ujawnione na rzecz następujących kategorii odbiorców:
  1) podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie z Velvet CARE,
  2) osoby trzecie świadczące usługi doradcze na rzecz Velvet CARE, np. firmy audytorskie, konsultingowe, czy kancelarie prawne,
  3) towarzystwa ubezpieczeniowe,
  4) firmy leasingujące samochody osobowe przeznaczone do korzystania przez Pracowników,
  5) osoby trzecie świadczące usługi bezpośrednio na rzecz Pracowników, takie jak np. usługi medyczne, korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych itp.,
  6) agencje reklamowe i marketingowe – wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych niebędących Pracownikami, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Velvet CARE informacji handlowych dotyczących produktów Velvet CARE, a także dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Velvet CARE.
 11. Velvet CARE nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 12. Velvet CARE oraz jego zaufani partnerzy reklamowi przetwarzają dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do osób, których dane osobowe będą przetwarzane reklamy behawioralnej, to jest reklamy, która dopasowana jest do preferencji osoby, której dane będą przetwarzane. Działania Velvet CARE mogą polegać również na powtórzeniu przekazu reklamowego osobom, które odwiedziły serwisy Velvet CARE na innych stronach internetowych i portalach społecznościowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Velvet CARE, w związku ze zgodą wyrażoną przez osobę, której dane osobowe mają być przetwarzane, na przekazywanie i dostęp do informacji na jego urządzeniu końcowym (tzw. zgoda na instalowanie plików cookie).
 13. Velvet CARE nie zamierza przetwarzać danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie danych osobowych.

§ 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

 1. Velvet CARE zapewnia, że w pełni respektuje i zobowiązuje się wykonywać wszystkie wynikające z RODO prawa, które przysługują wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Velvet CARE. W szczególności są to następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w każdym przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w każdym przypadku, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b) osoba, które dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  c) administrator nie potrzebuje już danych dla celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzonych roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
  6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 2. W zakresie, w jakim dana osoba, której dane dotyczą, udzieliła Velvet CARE zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Velvet CARE dokonywała na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Velvet CARE danych osobowych narusza przepisy RODO, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE.

 1. Niniejsza Polityka winna być również traktowana jako realizacja przez Velvet CARE obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, o którym mowa w Artykule 13 RODO.
 2. Niniejsza polityka jest dostępna:
  1) w siedzibie Velvet CARE, tj. pod adresem: Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze;
  2) w biurze Velvet CARE w Warszawie, tj. pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  3) na stronie internetowej Velvet CARE, tj. pod adresem: www.velvetcare.com, www.velvet.pl.
 3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.