Certyfikaty

W trosce o satysfakcję naszych klientów projektujemy, produkujemy i dostarczamy produkty higieniczne i kosmetyczne najwyższej jakości. Nasze wyroby wytwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, spełniając wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz własności użytkowych.

W naszych działaniach promujemy i wspieramy zasady bezpiecznej pracy oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Velvet CARE wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali:

 • system zarządzania bezpieczeństwem produktu wg IFS HPC oraz BRC CP,
 • dobre praktyki produkcji wg ISO 22716,
 • system zarzadzania jakością wg ISO 9001,
 • system zarządzania środowiskiem według ISO 14001, standardu FSC®, PEFC, EU Ecolabel,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001.

Posiadamy również status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Jakość i bezpieczeństwo produktu

IFS Household and Personal Care Standard to jeden ze standardów należących do marki naczelnej IFS (International Featured Standards). Dotyczy on bezpieczeństwa i jakości wyrobów gospodarstwa domowego i do higieny osobistej oraz procesu ich wytwarzania.

Spełnienie wymogów standardu zapewnia:

 • zgodność w zakresie bezpieczeństwa, legalności produktu i wymagań prawnych,
 • wzrost zaufania klientów oraz kontrahentów, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest priorytetem,
 • możliwość rozszerzenia współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

BRC Global Standard – Consumer Products został opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard kładzie nacisk na bezpieczeństwo, jakość, legalność produktu oraz zgodność z wymogami prawnymi produktów gospodarstwa domowego i do higieny osobistej. Podobnie jak IFS HPC został opracowany na potrzeby współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

Spełnienie wymogów standardu BRC CP zapewnia:

 • zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, legalności produktu i wymogów prawnych,
 • zaufanie do producenta i przekłada się na przewagę konkurencyjną we współpracy z sieciami handlowymi,
 • możliwość spełnienia wymagań partnerów handlowych, co pozytywnie wpływa na dostęp do rynków międzynarodowych.

ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został opracowany na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Przewodnik jest zbiorem wytycznych dotyczących zarządzania ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi czynnikami wpływającymi na jakość produkcji. Stosowanie się do wytycznych przewodnika zapewnia dostarczenie do klientów bezpiecznych i o wysokiej jakości produktów kosmetycznych.

ISO 9001:2015 jest europejską normą dotyczącą systemu zarządzania jakością w organizacji.

Spełnienie wymogów tej normy gwarantuje:

 • wysoką jakość dostarczanych produktów i usług,
 • zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klienta,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi,
 • spełnienie oczekiwań i przyszłych potrzeb rynku oraz klientów.

Realizacja wymogów powyższej normy pozwala stale i bezpiecznie podnosić jakość działalności firmy w dynamicznym i złożonym otoczeniu.

Środowisko

ISO 14001:2015 jest europejską normą dotyczącą systemów zarządzania środowiskiem w organizacji. Norma ta wspomaga organizację w określaniu wpływu jej działalności na środowisko, umożliwia lepsze planowanie i dostosowanie działań w kierunku obniżania niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Spełnienie wymogów tej normy zapewnia:

 • skuteczne zarządzanie aspektami środowiskowymi co prowadzi do korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych,
 • zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana,
 • skuteczne osiąganie strategicznych celów gospodarczych organizacji, z zachowaniem zasad ochrony środowiska,
 • wzrost zaufania interesariuszy świadomych kwestii związanych z ochroną środowiska,
 • nieustający proces doskonalenia organizacji pod kątem środowiskowym.

Forest Stewardship Council (FSC®) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit założona w 1993 roku w Kanadzie, ustanawiająca standardy i promująca odpowiedzialne leśnictwo poprzez system certyfikacji lasów i produktów z drewna, uwzględniając aspekty społeczne, kulturowe, ekologiczne i ekonomiczne.

PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification) to globalna organizacja pozarządowa non-profit, która od 1999 promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów pochodzenia drzewnego.

Posiadanie certyfikatów FSC® i PEFC zobowiązuje naszą firmę do zamawiania
i wykorzystywania surowców pochodzących tylko z lasów certyfikowanych i kontrolowanych, tylko od certyfikowanych dostawców oraz przestrzegania ścisłych zaleceń w trakcie procesów produkcyjnych tak, aby produkt końcowy spełniał wymagania standardów i mógł być oznakowany właściwym logo.

Logo FSC®/PEFC na naszych produktach:

 • oznacza, że pochodzenie surowca drzewnego (drewna, papieru) zawartego w wyrobie gotowym jest znane aż do miejsca jego pozyskania w lesie,
 • gwarantuje, że całość lub przynajmniej większość surowca użytego do produkcji pochodzi z lasów z certyfikowanych FSC® /PEFC,
 • oznacza, że gospodarka tam prowadzona bierze pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne i jest zgodna ze standardami FSC® /PEFC.

Kupując produkty z tym oznaczeniem aktywnie wspierasz odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną. Wiesz, że Twoje zakupy nie przyczyniają się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.

EU Ecolabel jest potwierdzeniem spełnienia kryteriów ekologicznych m.in. w zakresie :

 • ograniczenia zużycia energii i powiązanych emisji do powietrza,
 • ograniczenia szkód w środowisku naturalnym poprzez zmniejszenie emisji do wody i wytwarzania odpadów,
 • ograniczenia szkód w środowisku naturalnym lub zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów,
 • ochrony lasów poprzez stosowanie surowców pozyskiwanych z obszarów zarządzanych w zrównoważony sposób.

Oznacza to, że wyroby oznakowane etykietą  EU Ecolabel  przez cały cykl życia  wyrobu (tzw. LCA) oddziałują na środowisko naturalne w sposób ograniczony.

BHP

System Zarządzania BezpieczeństwemHigieną Pracy wg normy PN-N 18001:2004, koncentruje się na następujących wymaganiach:

 • wdrożenie metod i środków identyfikacji oraz kontroli ocen ryzyka w procesach produkcji i sprzedaży,
 • przygotowanie środków mających na celu identyfikacje i zapobieganie urazom i wypadkom,
 • monitorowanie systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pod kątem zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi,
 • wdrożenie systematycznych kontroli działania systemu pod kątem radzenia sobie z:
  • niezgodnościami, działaniami naprawczymi oraz zapobiegawczymi,
  • obrażeniami i wypadkami,
 • wdrożenie metod i środków identyfikacji oraz kontroli ryzyka związanego z działaniami prowadzonymi na terenie Spółki przez firmy zewnętrzne.

Inne

Certyfikat AEO jest to pozwolenie wydawane przez administrację celną kraju członkowskiego Unii Europejskiej, które potwierdza, że przedsiębiorstwo spełnia określone wymogi prawa  między innymi w zakresie:

 • wypłacalności i wiarygodności finansowej,
 • procedur wewnętrznych gwarantujących wysoką jakość i sprawność działania,
 • całej sfery związanej z bezpieczeństwem, ochroną oraz wysokim poziomem kompetencji pracowników.

Korzyści z posiadania AEO przez przedsiębiorstwo, to możliwość korzystania z uproszczeń w obsłudze importu i eksportu a zarazem potwierdzenie wiarygodności i dobrej sytuacji ekonomicznej firmy.