1. Strona główna
 2. O nas
 3. Certyfikaty i polityki

Certyfikaty i polityki

W trosce o satysfakcję naszych klientów projektujemy, produkujemy i dostarczamy produkty higieniczne i kosmetyczne najwyższej jakości. Nasze wyroby wytwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, spełniając wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz własności użytkowych.

W naszych działaniach promujemy i wspieramy zasady bezpiecznej pracy oraz poszanowania środowiska naturalnego, w związku z tym działamy zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Produktu.

Velvet CARE wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali:

 • system zarządzania bezpieczeństwem produktu wg IFS HPC oraz BRC CP,
 • system zarzadzania jakością wg ISO 9001,
 • system zarządzania środowiskiem według ISO 14001, standardu FSC®, PEFC, EU Ecolabel,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:2018,
 • system zarządzania energią ISO 50001:2018.

Posiadamy również status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Jakość i bezpieczeństwo produktu

IFS Household and Personal Care Standard to jeden ze standardów należących do marki naczelnej IFS (International Featured Standards). Dotyczy on bezpieczeństwa i jakości wyrobów gospodarstwa domowego i do higieny osobistej oraz procesu ich wytwarzania.

Spełnienie wymogów standardu zapewnia:

 • zgodność w zakresie bezpieczeństwa, legalności produktu i wymagań prawnych,
 • wzrost zaufania klientów oraz kontrahentów, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest priorytetem,
 • możliwość rozszerzenia współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

BRC Global Standard – Consumer Products został opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard kładzie nacisk na bezpieczeństwo, jakość, legalność produktu oraz zgodność z wymogami prawnymi produktów gospodarstwa domowego i do higieny osobistej. Podobnie jak IFS HPC został opracowany na potrzeby współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

Spełnienie wymogów standardu BRC CP zapewnia:

 • zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, legalności produktu i wymogów prawnych,
 • zaufanie do producenta i przekłada się na przewagę konkurencyjną we współpracy z sieciami handlowymi,
 • możliwość spełnienia wymagań partnerów handlowych, co pozytywnie wpływa na dostęp do rynków międzynarodowych.

ISO 9001:2015 jest europejską normą dotyczącą systemu zarządzania jakością w organizacji.

Spełnienie wymogów tej normy gwarantuje:

 • wysoką jakość dostarczanych produktów i usług,
 • zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klienta,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi,
 • spełnienie oczekiwań i przyszłych potrzeb rynku oraz klientów.

Realizacja wymogów powyższej normy pozwala stale i bezpiecznie podnosić jakość działalności firmy w dynamicznym i złożonym otoczeniu.

Środowisko

ISO 14001:2015 jest europejską normą dotyczącą systemów zarządzania środowiskiem w organizacji. Norma ta wspomaga organizację w określaniu wpływu jej działalności na środowisko, umożliwia lepsze planowanie i dostosowanie działań w kierunku obniżania niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Spełnienie wymogów tej normy zapewnia:

 • skuteczne zarządzanie aspektami środowiskowymi co prowadzi do korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych,
 • zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana,
 • skuteczne osiąganie strategicznych celów gospodarczych organizacji, z zachowaniem zasad ochrony środowiska,
 • wzrost zaufania interesariuszy świadomych kwestii związanych z ochroną środowiska,
 • nieustający proces doskonalenia organizacji pod kątem środowiskowym.

Forest Stewardship Council (FSC®) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit założona w 1993 roku w Kanadzie, ustanawiająca standardy i promująca odpowiedzialne leśnictwo poprzez system certyfikacji lasów i produktów z drewna, uwzględniając aspekty społeczne, kulturowe, ekologiczne i ekonomiczne.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to globalna organizacja pozarządowa non-profit, która od 1999 promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów pochodzenia drzewnego.

Posiadanie certyfikatów kontroli pochodzenia produktu zobowiązuje naszą firmę do zamawiania i wykorzystywania surowców pochodzących tylko z lasów certyfikowanych i kontrolowanych, tylko od certyfikowanych dostawców oraz przestrzegania ścisłych zaleceń w trakcie procesów produkcyjnych tak, aby produkt końcowy spełniał wymagania standardów i mógł być oznakowany właściwym logo.

Velvet CARE zapewnia, że:

 • pochodzenie surowca drzewnego (drewna, papieru) zawartego w wyrobie gotowym jest znane aż do miejsca jego pozyskania w lesie,
 • 100% surowca użytego do produkcji pochodzi z lasów z certyfikowanych i kontrolowanych przez międzynarodowe instytucje.

Kupując nasze produkty aktywnie wspierasz odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną, przyczyniasz się do ochrony drzew i bioróżnorodności oraz masz pewność, że powstały w poszanowaniu praw człowieka.

EU Ecolabel jest potwierdzeniem spełnienia kryteriów ekologicznych m.in. w zakresie :

 • ograniczenia zużycia energii i powiązanych emisji do powietrza,
 • ograniczenia szkód w środowisku naturalnym poprzez zmniejszenie emisji do wody i wytwarzania odpadów,
 • ograniczenia szkód w środowisku naturalnym lub zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów,
 • ochrony lasów poprzez stosowanie surowców pozyskiwanych z obszarów zarządzanych w zrównoważony sposób.

Oznacza to, że wyroby oznakowane etykietą  EU Ecolabel  przez cały cykl życia  wyrobu (tzw. LCA) oddziałują na środowisko naturalne w sposób ograniczony.

BHP

ISO 45001:2018 to pierwsza na świecie zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zastępuje ona inne, wcześniej obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP w przedsiębiorstwach. Zapewnia kompatybilność z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015).

Spełnienie wymogów tej normy:

 • reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym,
 • stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy,
 • umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Energia

System Zarządzania Energią ISO 50001:2018 to międzynarodowy standard wyznaczający uznane, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią, stanowi też dowód naszej troski o środowisko w myśl założeń Eco Agendy 2025.

Spełnienie wymogów tej normy zapewnia:

 • identyfikację i zarządzanie ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w energię,
 • mierzenie i monitorowanie wykorzystywania energii,
 • zwiększenie wydajności, dążenie do redukcji poboru energii
 • redukcję śladu węglowego.

Certyfikat AEO

Certyfikat AEO jest to pozwolenie wydawane przez administrację celną kraju członkowskiego Unii Europejskiej, które potwierdza, że przedsiębiorstwo spełnia określone wymogi prawa  między innymi w zakresie:

 • wypłacalności i wiarygodności finansowej,
 • procedur wewnętrznych gwarantujących wysoką jakość i sprawność działania,
 • całej sfery związanej z bezpieczeństwem, ochroną oraz wysokim poziomem kompetencji pracowników.

Korzyści z posiadania AEO przez przedsiębiorstwo, to możliwość korzystania z uproszczeń w obsłudze importu i eksportu a zarazem potwierdzenie wiarygodności i dobrej sytuacji ekonomicznej firmy.

Zrównoważony Rozwój

W październiku 2023 r. dołączyliśmy do globalnej społeczności B Corp. Certyfikacja potwierdza, że Velvet CARE spełnia szereg rygorystycznych norm w 5 głównych obszarach takich jak: środowisko, pracownicy, społeczność, klienci oraz ład korporacyjny.

Bycie członkiem tej społeczności, to też zobowiązanie do realizacji celów biznesowych mając na uwadze społeczeństwo i planetę.

Uzyskana certyfikacja B Corp obejmuje całą Grupę, a więc także firmę Moracell, czeską spółkę należącą do Velvet CARE.

Potwierdzeniem zaangażowania Velvet CARE na rzecz społeczeństwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju jest Złoty Medal otrzymany w ratingu EcoVadis za rok 2023.

Osiągnięcie to oznacza, że Velvet CARE znajduje się w gronie top 5% najlepszych organizacji na świecie, które podlegały ocenie w tym roku.

Scoring EcoVadis obejmuje 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju w czterech głównych obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zakupy.

Polityka Praw Człowieka

Wzajemny szacunek, poszanowanie godności i respektowanie norm etycznych to fundament funkcjonowania firmy Velvet CARE. Przestrzegamy praw człowieka w relacjach biznesowych z naszymi partnerami oraz stoimy na straży praw pracowniczych wewnątrz organizacji. Stworzyliśmy Politykę Praw Człowieka, której integralnym elementem są też obowiązujące w Velvet CARE Kodeks Etyki, Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna oraz inne dokumenty i procesy zapewniające bezpieczeństwo oraz wzajemny szacunek. Działamy odpowiedzialnie i transparentnie, wymagając też tego od naszych partnerów w biznesie.