1. Hlavní strana
 2. O nás
 3. Certifikáty a politiky

Certifikáty a politiky

V úsilí o spokojenost našich klientů navrhujeme, vyrábíme a dodáváme hygienické a kosmetické výrobky nejvyšší kvality. Naše výrobky vyrábíme v souladu s platnými právními předpisy a splňujeme tak požadavky na kvalitu, bezpečnost a funkční vlastnosti.

V našich činnostech prosazujeme a podporujeme zásady bezpečné práce a respektu k životnímu prostředí, proto jednáme v souladu se zásadami obsaženými v Politice integrovaného systému řízení jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti výrobků.

Velvet CARE implementovala, udržuje a zdokonaluje:

 • systém řízení bezpečnosti výrobku dle IFS HPC a BRC CP,
 • systém řízení kvality dle ISO 9001,
 • systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, normy FSC®, PEFC, EU Ecolabel,
 • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci dle normy ISO 45001:2018,
 • systém energetického managementu ISO 50001:2018.

Máme také status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Kvalita a bezpečnost výrobku

Norma IFS Household and Personal Care Standard je jednou z norem patřících k hlavní značce IFS (International Featured Standards). Týká se bezpečnosti a kvality výrobků pro domácnost a osobní hygienu a jejich výrobního procesu.

Splnění požadavků normy zajišťuje:

 • shodu z hlediska bezpečnosti, legálnosti výrobku a právních požadavků,
 • zvýšení důvěry klientů a obchodních partnerů, pro které je bezpečnost, kvalita a shoda výrobku prioritou,
 • možnost rozšíření spolupráce s mezinárodními obchodními řetězci.

BRC Global Standard – Consumer Products byla vypracována konsorciem British Retail Consortium (BRC). Norma klade důraz na bezpečnost, kvalitu, legálnost výrobku a shodu s právními požadavky na výrobky pro domácnost a osobní hygienu. Stejně jako norma IFS HPC byla zpracována pro účely spolupráce s mezinárodními obchodními řetězci.

Splnění požadavků normy BRC CP zajišťuje:

 • shodu z hlediska bezpečnosti, legálnosti výrobku a právních požadavků,
 • důvěru ve výrobce, která se promítá do konkurenční výhody ve spolupráci s obchodními řetězci,
 • schopnost splnit požadavky obchodních partnerů, což má kladný vliv na přístup na mezinárodní trhy.

ISO 9001:2015 je evropská norma pro systém řízení kvality v organizaci.

Splnění požadavků této normy zajišťuje:

 • vysokou kvalitu dodávaných výrobků a služeb,
 • schopnost neustálého dodávání výrobků a služeb v souladu s požadavky klientů,
 • shodu se zákonnými a regulačními požadavky,
 • splnění očekávání a budoucích potřeb trhu a klientů.

Splnění požadavků výše uvedené normy umožňuje neustále a bezpečně zlepšovat kvalitu činnosti firmy v dynamickém a složitém prostředí.

Životní prostředí

ISO 14001:2015 je evropská norma pro systémy řízení ochrany životního prostředí v organizaci. Tato norma podporuje organizaci při určování dopadu její činnosti na životní prostředí, umožňuje lepší plánování a přizpůsobení činností zaměřených na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Splnění požadavků této normy zajišťuje:

 • efektivní řízení environmentálních aspektů, což vede k environmentálnímu a ekonomickému prospěchu,
 • shodu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a jinými předpisy, kterými je firma zavázána,
 • účinné dosahování strategických ekonomických cílů organizace, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí,
 • zvýšení důvěry zainteresovaných stran, které jsou si vědomy problémů spojených s ochranou životního prostředí,
 • nepřetržitý proces zlepšování organizace z hlediska životního prostředí.

Forest Stewardship Council (FSC®) je mezinárodní nevládní nezisková organizace založená v roce 1993 v Kanadě, která stanoví standardy a podporuje odpovědné lesnictví prostřednictvím systému certifikace lesů a dřevařských výrobků, s přihlédnutím k sociálním, kulturním, ekologickým a ekonomickým aspektům.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) je globální nevládní nezisková organizace, která od roku 1999 propaguje udržitelné obhospodařování lesů prostřednictvím systému certifikace lesních a dřevařských výrobků.

Vlastnění certifikátů kontroly původu výrobku zavazuje naši firmu k objednávání a používání surovin pocházejících pouze z certifikovaných a kontrolovaných lesů pouze od certifikovaných dodavatelů a dodržování přísných doporučení pro výrobní procesy tak, aby konečný výrobek splňoval požadavky norem a mohl být označen příslušnou značkou.

Velvet CARE ujišťuje, že:

 • původ dřevní suroviny (dřeva, papíru) obsažené v hotovém výrobku je znám až po místo jejího získání v lese,
 • 100% suroviny použité k výrobě pocházejí z certifikovaných lesů kontrolovaných mezinárodními institucemi.

Nakupováním našich výrobků aktivně podporujete odpovědné a udržitelné obhospodařování lesů a přispíváte tak k ochraně stromů a biologické rozmanitosti a máte jistotu, že byly vyrobeny s respektem k lidským právům.

EU Ecolabel potvrzuje splnění ekologických kritérií, mimo jiné v rozsahu:

 • omezení spotřeby energie a s tím souvisejících emisí do ovzduší,
 • omezení škod na životním prostředí snižováním emisí do vody a tvorby odpadů,
 • omezení škod na životním prostředí nebo rizik spojených s používáním nebezpečných chemikálií,
 • ochrany lesů používáním surovin získávaných z udržitelně obhospodařovaných oblastí.

Znamená to, že výrobky označené štítkem EU Ecolabel mají během celého životního cyklu výrobku (tzv. LCA) omezený dopad na životní prostředí.

BOZP

ISO 45001:2018 je první harmonizovaná norma na světě pro systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nahrazuje jiné, dříve platné normy definující požadavky na systém BOZP v podnicích. Zajišťuje kompatibilitu s novými vydáními norem týkajících se systému managementu kvality (ISO 9001:2015) a environmentálního managementu (ISO 14001:2015).

Splnění požadavků této normy:

 • upravuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • je základem prevence úrazů a nemocí z povolání,
 • je zárukou bezpečných a zdravých pracovišť,
 • umožňuje zavádět účinná ochranná opatření, která přispějí k zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Energie

Systém energetického managementu ISO 50001:2018 je mezinárodní norma stanovující uznávané osvědčené postupy v oblasti hospodaření s energií a je také dokladem naší péče o životní prostředí v souladu s předpoklady Eco Agenda 2025.

Splnění požadavků této normy zajišťuje:

 • identifikaci a řízení rizik souvisejících s dodávkami energie,
 • měření a monitorování spotřeby energie,
 • zvyšování účinnosti, snahu o snížení spotřeby energie
 • snížení uhlíkové stopy.

Certifikát AEO

Certifikát AEO je povolení, které vydává celní správa členského státu Evropské unie, potvrzující, že společnost splňuje stanovené právní požadavky mimo jiné v rozsahu:

 • solventnosti a finanční důvěryhodnosti,
 • interních postupů zaručujících vysokou kvalitu a efektivitu provozu,
 • celé oblasti spojené s bezpečností, ochranou a vysokou úrovní kompetencí zaměstnanců.

Mezi výhody vyplývající z toho, že společnost vlastní AEO, je možnost využití zjednodušení při zpracování dovozu a vývozu a zároveň potvrzení důvěryhodnosti a dobré ekonomické situace společnosti.

Udržitelný Rozvoj

V říjnu 2023 jsme se přidali ke globální komunitě B Corp. Certifikace potvrzuje, že firma Velvet CARE splňuje řadu přísných norem v 5 hlavních oblastech, jako jsou: životní prostředí, zaměstnanci, komunita, klienti a korporátní řízení.

Být členem této komunity je také závazek k realizaci obchodních cílů s ohledem na společnost a planetu.

Získaná certifikace B Corp platí pro celou skupinu, a tedy také pro firmu Moracell, českou společnost patřící do Velvet CARE.

Zlatá medaile získaná v hodnocení EcoVadis 2023 potvrzuje úspěšné kroky v plnění závazku Velvet CARE vůči společnosti, životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

Tento úspěch značí, že Velvet CARE patří mezi 5% nejlepších organizací celého světa, které byly letos předmětem hodnocení EcoVadis.

Hodnocení EcoVadis zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech hlavních tematických oblastech: životní prostředí, pracovní a lidská práva, podnikatelská etika a udržitelné zadávání zakázek.

Politika Lidských Práv

Vzájemný respekt, úcta k důstojnosti a respektování etických standardů jsou základem fungování firmy Velvet CARE. Dodržujeme lidská práva v obchodních vztazích s našimi partnery a prosazujeme práva zaměstnanců v rámci organizace. Vytvořili jsme Politiku lidských práv, jejíž nedílnou součástí jsou také Etický kodex, Antimobbingová a Antidiskriminační politika platné ve Velvet CARE a další dokumenty a procesy zajišťující bezpečnost a vzájemný respekt. Jednáme zodpovědně a transparentně a totéž vyžadujeme i od našich obchodních partnerů.