1. Strona główna
  2. O nas
  3. ESG
  4. G – Ład korporacyjny

- Ład Korporacyjny

Działamy według jasnych i transparentnych zasad, które gwarantują nam etyczne prowadzenie biznesu. Transparentna struktura organizacyjna, polityka prowadzenia Spółki, relacje z kontrahentami, polityki zakupowe i zasady sprawozdawcze – są dla Velvet CARE gwarantem utrzymania ładu korporacyjnego.

Nasze cele biznesowe, plany rozwoju oraz wskaźniki efektywności zdefiniowane są rokrocznie w wewnętrznym dokumencie, który stanowi podstawę do procesu zarządzania efektywnością (performance management) w całej organizacji: kaskadujemy cele biznesowe, definiujemy niezbędne do ich realizacji cele działów i poszczególnych pracowników, monitorujemy i weryfikujemy nasze plany.

Nieustannie odpowiadamy na pytanie W JAKI SPOSÓB budujemy nasz biznes. Zasady działania odzwierciedlane są w politykach i procedurach wdrażanych w całej organizacji.

W 2019 roku wprowadziliśmy 2 kluczowe dokumenty

Kodeks Etyki VC (KEVC) – określający sposób zachowania i oczekiwania w różnych, często trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Zaktualizowany KE stał się podstawowym dokumentem określającym nasze zasady postępowania, budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i partnerstwie.

1

Politykę antykorupcyjną – stanowiącą wewnętrzny Akt prawny i będącą integralną częścią KEVC.

2